50%

ΟυγγραφέαςΆμοςΟζαποφεύγειτιςισραηλνέςπρεσβείεςσεένδειξηδιαμαρτυρίας

2017-06-11 15:33:05 

娱乐

ΟδιάσημοςισραηλινόςσυγγραφέαςΆμοςΟζαποφεύγειτιςεπίσημεςαντιπροσωπείεςτηςχώραςτουστοεξωτερικόσεένδειξηδιαμαρτυρίαςγιατην “εξτρεμιστική” πολιτικήτηςισραηλινήςκυβέρνησης,αναφέρουνσήμεραισραηλινάμέσαενημέρωσης

«Ότανταβιβλίαμουμεταφράζονταιμερικέςφορέςστοεξωτερικό,οιεκδότεςμεπροσκαλούνναπαρευρεθώστηνπαρουσίασήτους»,είπεστηνισραηλινήεφημερίδα晚上

«Βλέπονταςτοναυξανόμενοεξτρεμισμόστηνπολιτικήπουασκείσήμεραηκυβέρνησησεδιάφορουςτομείς,ενημέρωσατουςοικοδεσπότεςμουότιθαπροτιμούσαναμηνπροσκαλούμαισεεκδηλώσειςπουοργανώνονταιπροςτιμήνμουστιςισραηλινέςπρεσβείεςστοεξωτερικό»

欲了解更多信息,请点击这里了解更多信息«ΛαμβάνονταςυπόψητημεγάληεκτίμησηκαιτονσεβασμόπουτρέφουμεγιατονΆμοςΟζ,επιλέξαμεναμηναντιδράσουμε»,δήλωσεστοΓαλλικόΠρακτορείοοεκπρόσωποςτουυπουργείου,ΕμανουέλΝαχσόν

ΟΆμοςΟζ,76ετών,διευκρίνισεπως,παράτηθέσητουεναντίοντηςκυβέρνησηςτουπρωθυπουργούΜπενιαμίνΝετανιάχου-τηςπιοδεξιάςστηνιστορίατουΙσραήλ-,τάσσεταιεναντίοντηςεκστρατείαςBDS(抵制,撤资,制裁/Μποϊκοτάζ,Αποεπένδυση,Κυρώσεις)γιατομποϊκοτάζτουΙσραήλμέχρινατερματισθείηισραηλινήκατοχήτωνπαλαιστινιακώνεδαφών

«ΑντιτάσσομαικατηγορηματικάστηνBDSκαιστηνιδέατουμποϊκοτάζτουΙσραήλ»,δήλωσεοσυγγραφέαςστηνεφημερίδα耶路撒冷邮报,υπογραμμίζοντας:«Ηαπόφασήμουστρέφεταικατάτηςκυβέρνησηςκαιόχικατάτηςχώραςμου»

Οπολυβραβευμένοςισραηλινόςσυγγραφέας,οοποίοςαναφέρεταιτακτικάωςενδυνάμειυποψήφιοςγιατοΝόμπελΛογοτεχνίας,είναιένθερμοςυποστηρικτήςτηςειρήνηςμετουςΠαλαιστινίουςκαιεπικριτήςτηςισραηλινήςδεξιάς

Πέρυσιείχεπροκαλέσειπολεμικήχαρακτηρίζοντας “εβραίουςνεοναζί” τουςεβραίουςεξτρεμιστέςπουήτανυπεύθυνοιγιαβιαιότητεςεναντίονμου​​σουλμάνωνκαιχριστιανών

(ΜεπληροφορίεςΑΠΕ-ΜΠΕ)